top of page

Aftalevilkår for leje af autocamper

 

Lejer
Hvis anden end lejer skal føre bilen, skal vedkommende være fyldt 30 år, være angivet som ekstra fører på lejekontrakten og have forevist gyldig kørekort.

 

Bestilling
Ved reservation betales depositum kr. 6000, som tilbagebetales senest 14 dage efter bilen er returneret rengjort indvendig og i uskadt stand. 

Afbestilling
Afbestilles der mere end 12 uger før lejeperiodens start refunderes 50% af lejen.
Ved afbestilling senere betales den fulde leje.   

Betaling af leje og depositum
Lejebeløbet betales ved booking. Depositum betales ved afhentning og returneres senest 14 dage efter aflevering i uskadt stand. 

Rygning og husdyr
Det er ikke tilladt at ryge eller medbringe husdyr i autocamperen. Overholdes dette ikke, vil autocamperen blive rengjort på lejers regning til en pris på minimum kr. 7500.
 
Forsikring
Ansvars og kaskoforsikring er indeholdt i lejen.
Lejers selvrisiko udgør kr. 8.500. Lejeren hæfter endvidere fuldt ud for enhver skade, der ikke dækkes af forsikringen, herunder for skader, der skyldes lejerens forsømmelse ved behandling af camperen. 
De generelle SOS INTERNATIONAL bestemmelser er i øvrigt gældende. I henhold til disse er en evt. hjemtransport fra udlandet dækket. Personlige ejendele er ikke omfattet af bilens forsikring.

Tyveri, hærværk o.l.
Camperens forsikring dækker for skader på inventar, såfremt der optages politirapport på stedet og kopi heraf hjemtages. Det er lejers ansvar, at der optages politirapport. Hvis forsikringen ikke dækker, er lejer ansvarlig for tyveri eller skader.
Udlejer har intet ansvar for tyveri af eller skade på personlige ejendele.

Lejers ansvar
Lejer har det fulde ansvar for camperen i lejeperioden, herunder vand, olie, luft, punktering, stenslag mv og udlejer hæfter ikke for skader som opstår på baggrund af lejers forsømmelser ved ikke at varetage almindelig vedligeholdelse og eftersyn på autocamperen i lejeperioden, herunder kontrol af kølervæske og motorolie.
Eventuelle mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt dækkes af udlejer efter nærmere aftale, men kan ikke udføres uden udlejers skriftlige accept. Eventuelle fejl eller skader skal foretages af autoriseret værksted.
Det er lejers ansvar at betale eventuelle parkeringsafgifter, broafgifter, vejafgifter mv. samt øvrige trafikforseelser, idet disse er udlejer uvedkommende.

Hvis lejeren overtræder færdselsreglerne med konfiskering af camperen til følge - "vanvidskørsel" - hæfter lejeren for camperens fulde værdi, der i så fald skal betales kontant til udlejer. Værdien af de fleste af vores campere ligger på over 1 million kroner.

Aflevering og rengøring
Generel rengøring samt afløbstank og toilet: Ved aflevering af camperen skal den være rengjort indvendigt, og affaldstank og toilettank tømte og rengjort. Ved manglende tømning eller rengøring betales et gebyr på 1.000 kr.
Vognen udleveres og afleveres med fyldt brændstoftank. Ved aflevering med tom eller delvist tom tank, betales et gebyr på 20 kr. pr liter samt et ekspeditionsgebyr på 500 kr. 
Vognen leveres med gas. Bruges der mere gas end det, der medfølger ved levering, ombytter og betaler lejeren selv for en ny flaske.

Færdselsuheld eller lign. i lejeperioden
Sørg for at få optaget politirapport. Anerkend aldrig skylden for et uheld på stedet, men overlad det til forsikringen at anerkende eller afvise eventuel skyld.

Fejlagtig påfyldning af dieselolie i ferskvandstank indebærer udskiftning af tank, slanger og varmtvandsbeholder. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. En sådan skade koster ca. sig til ca. 30.000 kr. Skader efter fejlagtig betjening af bilen eller installationer i camperen er ikke dækket af forsikringen, og skal derfor erstattes af lejeren.
Ovenstående betales ved tilbagelevering af autocamperen.

Afhentning og aflevering
Ved afhentning udleveres checkliste til gennemgang af bilen for evt. fejl og mangler.
Afhentning skal ske mellem kl. 15 og 17.
Aflevering skal senest mellem kl. 9 og 10.
Autocamperen afhentes og leveres på Løgstør Parkhotel., Toftebjerg Allé 6, Løgstør. 
Ved aflevering opgøres km-forbrug. Evt. kørsel udover det i lejeaftalen indeholdte faktureres og fratrækkes i depositum.  

Lejeperiode
Ved hele uger: Fra fredag ​​kl. 15.00 til fredag ​​kl. 10.00

Ved forsinket aflevering betales 500 kr. pr. time indtil aflevering sker, dog max 3.000 kr. pr. 24 timer.
Kontakt os på 9867 4000, hvis du kan se, du bliver forsinket. Hvis telefonen ikke besvares, kan vi kontaktes på telefon eller sms på 60 100 131.

Under rejsen

I tilfælde af uheld eller skader kontaktes udlejer på 9867 4000 eller det nummer, der er i camperen. 
Ved skader der forhindrer fortsat kørsel skal lejeren også kontakte SOS INTERNATIONAL, som vil sørge for assistance.
Sker der skader under rejsen, er lejeren forpligtet til at tage billeder af skaden, skadestedet, modpartens nummerplade og andet der findes nødvendigt i tilfælde af en senere forsikringssag. Vær opmærksom på, at alle skader og uheld er lejers ansvar.

Forbehold og garanti fra udlejer
Kan camperen ikke udleveres grundet skade, fejl el.l. forsøger udlejer at fremskaffe et tilsvarende køretøj fra anden udlejer. 
Er det ikke muligt for udlejer at fremskaffe erstatningskøretøj tilbagebetales den fulde leje. Yderligere kompensation ydes ikke.
Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af mekaniske fejl, uheld eller skader på/med den lejede camper.

Hvis der under lejemålet opstår småfejl, som en sikring der springer, en vandpumpe der ikke virker, eller andre mindre tekniske fejl, er det lejers pligt at få udbedret disse ting. Lejer kan frit indkøbe nye dele op til max. kr. 700 som refunderes mod aflevering af bilag. Skulle noget sådan ske, underrettes udlejer med sms, mail eller opkald inden et eventuelt køb foretages.

bottom of page